Artykuły 2013/2014

Przybory pomocnicze na egzamin zawodowy

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w etapie praktycznym egzaminu zawodowego w danym zawodzie w czerwcu 2014 r.

Na podstawie § 133a. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83, poz. 562, z późn. zm.) ogłaszam wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w etapie praktycznym egzaminu zawodowego w danym zawodzie w czerwcu 2013 r. Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których zdający mogą korzystać w etapie praktycznym egzaminu w danym zawodzie w czerwcu 2014 r.

Lp

Symbol cyfrowy
zawodu

Nazwa zawodu Zdający przynosi na egzamin
29 311[20] Technik mechanik kalkulator, ołówek, gumka, linijka
70 311[07] Technik elektronik kalkulator, ołówek, gumka, linijka
109 311[37] Technik telekomunikacji kalkulator, ołówek, gumka, linijka
72 311[08] Technik elektryk kalkulator, ołówek, gumka, linijka
110 312[03] Technik tyfloinformatyk xxx
72 311[08] Technik elektryk kalkulator, ołówek, gumka, linijka
100 312[01] Technik informatyk xxx
103 311[50] Technik mechatronik kalkulator, ołówek, gumka, linijka
108 312[02] Technik teleinformatyk xxx
 


Uwaga: Szkolą zapewnia kalkulatory, pozostałe przybory uczeń zapewnia sobie we własnym zakresie.

Kierownik Szkolenia Praktycznego: mgr. inż. Ryszard Rupniewski

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl