Rekrutacja 2020

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 "MECHANIK" jest szkołą nastawioną na nowoczesne kształcenie ogólne i zawodowe na wysokim poziomie zgodnie z zainteresowaniami ucznia i wymaganiami współczesnego rynku pracy.

Szkoła jest bezpieczna, wolna od przemocy oraz przyjazna dla uczniów. Uczymy odpowiedzialności, uczciwości, tolerancji, postawy obywatelskiej i kultury bycia. Dobrze przygotowujemy do egzaminu maturalnego, a tym samym umożliwiamy łatwy dostęp do uczelni wyższych.

 

DRODZY KANDYDACI DO KLASY PIERWSZEJ

TECHNIKUM MECHATRONICZNEGO - KLASA WOJSKOWA,

PRZYPOMINAMY, ŻE WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY

MUSICIE ZŁOŻYĆ W TERMINIE:

od 15 czerwca 2020 do 22 czerwca 2020 godz. 15:00

 

 Ósmoklasisto !!!

 - W sytuacji gdy nie możesz złożyć wymaganego w rekrutacji zaświadczenia od lekarza medycyny pracy, koniecznym jest powiadomienie o tym w formie pisemnej lub elektronicznej Dyrektora Szkoły, wskazując przyczynę niedotrzymania terminu
(do dnia 18 sierpnia do godz. 15:00). Wymagane zaświadczenie trzeba dostarczyć
do dnia 25 września 2020 pod rygorem usunięcia z listy uczniów.

- Dokumenty w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty tj. wniosek o przyjęcie do szkoły i wymagane załączniki, mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. e-mail: zsp1.sekretariat@onet.eu

- Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych będą rozwieszone na terenie szkoły, zostaną także udostępnione
na stronie internetowej szkoły zsp1.edu.pl.

 

Zmiana terminu testu sprawnościowego do klasy technik mechatronik o nachyleniu wojskowym !!!

Po zmianie terminarza rekrutacji testy sprawnościowe do klasy wojskowej odbędą się 25 czerwca 2020 r. o godzinach 9:00 i 11:30.
O wyznaczonej godzinie każdy uczeń będzie informowany indywidualnie.

 

 

Kalendarzyk 2020

Kryteria przyjęć do klas pierwszych 2020

Zasady przeprowadzania testu sprawnościowego

Informacja o zaświadczeniu lekarskim

Kierunki kształcenia w ZSP nr 1 w Tomaszowie Maz. nabór 2020

ZARZĄDZENIE Nr 11/2010 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

Oferta edukacyjna na rok 2020/2021

technik elektronik

technik elektryk

technik hotelarstwa

technik informatyk

technik mechanik

technik mechatronik - klasa wojskowa


 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl