Kalendarzyk 2021

Kalendarzyk 2021
dla kandydatów do
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
w Tomaszowie Maz.

1. Składanie wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022
(w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru)

od 17 maja do 21 czerwca 2021r. do godz.15.00

UWAGA:
Kandydaci do oddziału przygotowania wojskowego mają krótszy termin:

Od 17 maja do 31 maja 2021r godz. 15:00

2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej – oddział przygotowania wojskowego (w rozbiciu na grupy):

9 i 10 czerwca 2021 godz. 9:00 aula szkolna

Postępowanie uzupełniające:
 2 lipca 2021 godzina 9.00 – aula szkolna

3. Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty:

od 25 czerwca  2021r. do 14 lipca 2021r.         
do godz. 15:00

4. Lista kandydatów zakwalifikowanych                  
i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym:

22 lipca  2021r.

5. Wydawanie skierowań na badania do lekarza medycyny pracy:

od 17 maja 2021r. do 26 lipca 2021r.

6. Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia OKE
o wynikach egzaminu ośmioklasisty (o ile nie zostały złożone we wcześniejszym etapie rekrutacji), a także zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu:

od 23 lipca 2021r. do 30 lipca 2021r. do godz. 15:00

7. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:

lista ostateczna
2 sierpnia 2021r. do godz. 14:00.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl