ZASADY PRZEPROWADZANIA TESTU SPRAWNOŚCIOWEGO 2018

ZASADY PRZEPROWADZANIA TESTU SPRAWNOŚCIOWEGO
do pierwszej klasy wojskowej technikum informatycznego

 

Kandydat(ka) ubiegający się o przyjęcie do klasy wojskowej Technikum Informatycznego w Technikum nr 1 w Tomaszowie Maz., zobowiązany jest do zaliczenia testu sprawnościowego, który obejmuje następujące konkurencje:

CHŁOPCY

a) siła ramion – podciąganie się na drążku wysokim
b) szybkość i zwinność – bieg po „kopercie”
c) próba siły mięśni brzucha – skłony w leżeniu tyłem na materacu przy drabinkach

DZIEWCZĘTA

a) siła ramion – uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem na ławeczce
b) szybkość i zwinność – bieg po „kopercie”
c) próba siły mięśni brzucha – skłony w leżeniu tyłem na materacu przy drabinkach

Za sprawdzian można uzyskać w sumie 110 pkt:
– do 90 pkt za próby testowe
– do 20 pkt preferencyjnych za uzyskanie w konkurencji uzyskanie lepszego wyniku niż podany w tabeli.

Zasady przeprowadzania testu sprawnościowego:

1. Podciąganie się na drążku – odbywa się w stroju sportowym. Minimalna wysokość drążka wysokiego do wykonania ćwiczenia – 220 cm. Na komendę „gotów” zdający wykonuje zwis nachwytem na ramionach wyprostowanych i pozostaje w bezruchu. Na komendę „ćwicz" zdający podciąga się tak, by broda znalazła się ponad drążkiem, wraca do pozycji wyjściowej i ponawia ćwiczenie. Podczas wykonywania ćwiczenia dozwolona jest praca nóg i tułowia.
Oceniający głośno wymienia kolejne liczby zaliczonych podciągnięć, jeżeli zdający nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem oceniający głośno powtarza ostatnią liczbę zaliczonych podciągnięć. Próba kończy się, gdy kontrolowany zrezygnuje z kontynuowania ćwiczenia.

2. Bieg zygzakiem „koperta” – odbywa się w stroju sportowym w miejscu, gdzie na podłożu oznacza się kredą lub farbą punkty prostokąta ABCD o bokach 3 x 5 m i środek przekątnych E, jak również strzałki wskazujące trasę biegu. Na punktach ustawia się „chorągiewki” o parametrach: wysokość co najmniej 160 cm, średnica podstawy nie przekraczająca 30 cm i wadze do 3,5 kg.Sposób prowadzenia: na komendę „Start”  zdający rozpoczyna bieg zgodny z oznaczonym kierunkiem, omijając „chorągiewki” od strony zewnętrznej. Trasę przebiega trzykrotnie. Po każdym okrążeniu oceniający informuje o liczbie powtórzeń, np.: „jeszcze dwa razy”, „jeszcze raz”. Przewrócenie „chorągiewki” powoduje powtórzenie próby, która jest próbą ostateczną. Czas mierzy się z dokładnością do 0,1 sek. od sygnału startu do momentu przekroczenia jakąkolwiek częścią ciała linii mety.

koperta

3. Uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem na ławeczce gimnastycznej – prowadzi się w stroju sportowym. Na komendę „Gotów” zdający wykonuje podpór leżąc przodem na ławeczce, nogi złączone lub w lekkim rozkroku – maksymalnie na szerokość bioder. Na komendę „Ćwicz!” ugina ramiona tak, aby stawy barkowe znalazły się poniżej stawów łokciowych (sylwetka wyprostowana – tzn. barki, biodra i kostki stóp stanowią linię prostą), następnie wraca do podporu i ponawia ćwiczenia. Ćwiczenie wykonuje się w jednym ciągu (bez przerw między kolejnymi powtórzeniami). Oceniający głośno odlicza ilość zaliczonych powtórzeń. Jeżeli zdający wykona ćwiczenie niezgodnie z opisem np.: nie ugnie ramion lub ich całkowicie nie wyprostuje, zatrzyma się, nie utrzyma całego ciała w linii prostej oceniający (kontrolujący) podaje ostatnią liczbę powtórzeń.

4. Próba siły mięśni brzucha
Uczeń leży tyłem na materacu przy drabinkach. Nogi ugięte w stawach kolanowych w lekkim rozkroku, stopy zaczepione między 3 a 4 szczebelkiem. Uczeń trzyma w rękach piłkę siatkową. Ćwiczenie rozpoczynamy od leżenia tyłem, ręce wyprostowane z piłką za głową (piłka dotyka materaca). Ćwiczący wykonuje skłon tułowia w przód dotykając piłką drabinek.
Czas wykonywania ćwiczenia 60 sek. dla dziewcząt i chłopców.
Należy wykonać jak największą ilość skłonów.

Chłopcy

Liczba pkt. 30 25 20 15 10
Podciąganie na drążku (ilość) 16 12 9 7 4
Bieg po kopercie (czas w sek.) 22–23 23,1–24,1 24,2–25,1 25,2–26,5 26,6–28
Skłony tułowia - brzuszki (ilość) 60–55 54–50 49–45 44-40 <40

Dziewczęta

Liczba pkt 30 25 20 15 10
Uginanie ramion na ławeczce gimn. (ilość) 25 20 15 10 4
Bieg po kopercie (czas w sek.) 24–25 25,1–26,5 26,6–27 27,1–27,5 27,6–28
Skłony tułowia - brzuszki (ilość) 60–55 54–50 49–45 44–40 <40

Punkty uzyskane przez kandydata w wyniku dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa powyżej, nie są wliczane do punktów rekrutacyjnych, a określają jedynie, czy kandydat zaliczył pozytywnie - spełnił wymagania stawiane przez Komisję Rekrutacyjną jako kandydat sprawny fizycznie, mających szczególne predyspozycje do kształcenia w oddziale klasy wojskowej  technikum mechatronicznego, w której realizowany będzie program nauczania wymagający od kandydatów szczególnych predyspozycji.
Kandydaci i kandydatki, którzy w wyniku sprawdzianu uzyskali łącznie 40 pkt.  i powyżej z przeprowadzonych konkurencji sprawnościowych otrzymują w panelu rekrutacyjnym na swoim koncie, w zakładce wspólny sprawdzian uzdolnień kierunkowych – zaliczenie sprawdzianu.


Informacje dodatkowe:

1.    Kandydat nieobecny na teście sprawnościowym zobowiązany jest przedstawić usprawiedliwienie nieobecności i wziąć udział w teście, w ustalonym terminie przez komisję rekrutacyjną.

2.    Kandydat, który w dniu odbywania testu posiada długotrwałe  zwolnienie lekarskie z ćwiczeń fizycznych lub uległ kontuzji uniemożliwiającej odbycie testu oraz nie może przystąpić do niego w terminie dodatkowym – będzie podlegał ocenie indywidualnej, w której kryteriami zaliczenia testu będą:

- ocena końcowa z wychowania fizycznego na świadectwie gimnazjalnym,
- udokumentowane osiągnięcia sportowe.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl