Technik mechanik 2016

Technik mechanik


Zawód technik mechanik jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację pod koniec okresu kształcenia. Szkoła określa umiejętności biorąc pod uwagę potrzeby regionalnego rynku pracy i zainteresowania uczniów.
 
     

Technicy mechanicy mogą podejmować pracę w różnych gałęziach gospodarki o różnym stopniu organizacji produkcji i usług, w branży mechanicznej w przemyśle maszynowym, budownictwie, górnictwie, transporcie, rolnictwie. Mogą być zatrudnieni w sferze produkcyjnej i usługowej, głównie na stanowiskach średniego nadzoru technicznego. Najczęściej są zatrudnieni na stanowiskach związanych z:
 • Obsługą maszyn i urządzeń produkcyjnych,
 • Montażem maszyn,
 • Kontrolą techniczną,
 • Organizacją i nadzorowaniem prac, konserwacją i remontem eksploatowanych maszyn,
 • Organizowaniem zaopatrzenia i zbytu.
     

Do typowych zadań technika mechanika należą:
 • Organizowanie i nadzorowanie przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń,
 • Przeprowadzanie kontroli jakości wykonania wyrobów i usług,
 • Badanie części i zespołów maszyn i urządzeń,
 • Instalowanie i uruchamianie obiektów mechanicznych wprowadzonych do eksploatacji,
 • Organizowanie i nadzorowanie wykonania zabiegów konserwacyjnych maszyn i urządzeń,
 • Sporządzanie protokołów z uszkodzeń i awarii,
 • Kwalifikowanie obiektów do naprawy lub kasacji,
 • Projektowanie prostych obiektów mechanicznych wraz ze sporządzeniem ich dokumentacji konstrukcyjnej,
 • Projektowanie podstawowych procesów obróbki i montażu wraz ze sporządzeniem ich dokumentacji technologicznej,
 • Sporządzanie uproszczonych kalkulacji wytwarzania i naprawiania maszyn i urządzeń,
 • Prowadzenie dokumentacji planistycznej, ewidencyjnej, sprawozdawczej i innej związanej z wykonywaną pracą.
 
    

W wyniku kształcenia absolwent szkoły powinien umieć:
 • Interpretować podstawowe zjawiska i prawa w zakresie mechaniki, materiałoznawstwa, technologii mechanicznej, maszynoznawstwa, elektrotechnik i automatyki,
 • Interpretować procesy energetyczne i robocze zachodzące w maszynach i urządzeniach.
 • Klasyfikować obiekty mechaniczne według ich przeznaczenia, zasady działania i budowy,
 • Ocenić przydatność użytkową maszyn i urządzeń na podstawie ich charakterystyk,
 • Posługiwać się dokumentacją technologiczną, konstrukcyjną i eksploatacyjna,
 • Rozpoznawać podstawowe materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne oraz charakteryzować ich właściwości,
 • Stosować w wytwarzaniu i naprawianiu maszyn podstawowe metody obróbki i łączenia materiałów,
 • Konstruować proste obiekty mechaniczne,
 • Opracowywać dokumentację podstawowych procesów technologicznych,
 • Posługiwać się narzędziami i oprzyrządowaniem technologicznym,
 • Wykonywać podstawowe operacje obróbki mechanicznej wraz z obsługą operatorską uniwersalnych obrabiarek,
 • Mierzyć podstawowe wielkości fizyczne i geometryczne oraz opracowywać i interpretować wyniki pomiarów,
 • Oceniać stan techniczny obiektów mechanicznych z wykorzystaniem metod diagnostyki technicznej,
 • Sporządzać harmonogramy prac, oceniać ich pracochłonność oraz analizować koszty,
 • Użytkować w swych zamierzeniach technicznych komputer PC,
 • Korzystać z komputerowego oprogramowania użytkowego wspomagającego projektowanie, wytwarzanie, eksploatację i zarządzanie (mała przedsiębiorczość),
 • Przestrzegać i wdrażać normy dotyczące zapewnienia jakości produkcji wyrobów i usług (PN, PN-EN, ISO),
 • Interpretować i stosować podstawowe pojęcia ekonomiczne,
 • Stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, dbać o stosowanie środków zbiorowych i indywidualnych ochrony zdrowia,
 • Korzystanie z literatury technicznej, norm i katalogów,
 • Właściwie prezentować swoje kwalifikacje podczas szukania ofert pracy,
 • Podnosić kwalifikacje poprzez samokształcenie,
 • Podjąć w razie potrzeby własną działalność gospodarczą.
 
Wymagania psychofizyczne i psychomotoryczne dla zawodu:
 • Zainteresowania techniczne,
 • Wyobraźnia przestrzenna,
 • Podzielność uwagi,
 • Zrównoważenie, wytrwałość i cierpliwość,
 • Dobra koordynacja słuchowo-wzrokowo-ruchowa,
 • Zdolność koncentracji uwagi,
 • Zamiłowanie do dokładności i porządku.

 

W ramach kształcenia zawodu organizowane są wycieczki przedmiotowe do zakładów produkcyjnych, lokalnych firm i przedsiębiorstw oraz tych bardziej odległych. Do lokalnych zakładów produkcyjnych możemy zaliczyć Zakład Płytek Ceramicznych „Paradyż”, Hutę Szkła „Euroglas”, a do bardziej odległych Huta Stali „Częstochowa” lub Walcownia Blach Grubych w Częstochowie, Elektrownia i Kopalnia Węgla Brunatnego w Bełchatowie czy Fiat Auto Poland w Tychach, POLYTEC INTERIOR Polska Sp. z o.o.
Uczniowie odbywają miesięczne praktyki zawodowe w firmach i zakładach pracy rozsianych po całej Polsce lub w wybranych przez siebie miejscach po wcześniejszych uzgodnieniach z właścicielami lub zarządcami firm.
 


 

 

 

 

 

08

 

   

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl