Historia

 "Polska w NATO i Unii Europejskiej" - szkolny konkurs wiedzy obywatelskiej

Konkurs odbędzie się 24.04 - środa (dokładne miejsce i godzina zostaną podane w późniejszym terminie.) Przeprowadzony zostanie formie testu, zawierającego pytania otwarte oraz zamknięte, na których rozwiązanie przewidziano 45 minut.  Oceny odpowiedzi dokonuje Komisja Konkursowa składająca się z nauczycieli historii ZSP nr 1.
  

Serdecznie zapraszamy i prosimy o zgłaszanie się do 19.04 2024 roku do pań: Olgi Górskie i Joanny Kryszewskiej.

europa nato 1

Cele konkursu:

W 2024 roku przypada zarówno 25. rocznica przystąpienia Polski do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (12 marca), jak i 20. rocznica obecności naszego państwa  w Unii Europejskiej (1 maja). Obie instytucje odgrywają fundamentalną rolę w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa naszego państwa. Obecność w tych organizacjach stanowi dla Polski część racji stanu.

- popularyzacja wiedzy z zakres historii i funkcjonowania Unii Europejskiej;
- poszerzanie wiedzy i umiejętności w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa;
- promowanie wśród uczniów postaw patriotycznych, pro obywatelskich i pro europejskich;
- zainteresowanie młodzieży problematyką wielostronnych stosunków międzynarodowych;
- wykształcenie w uczniach krytycznego podejścia do zjawisk politycznych, umiejętności formułowania wniosków oraz świadomego odbioru i współuczestnictwa w życiu społecznym;
- wdrażanie uczniów do samokształcenia;
- zainteresowanie uczniów podstawowymi pojęciami związanymi z Unią Europejską i NATO, ich instytucjami, politykami oraz mechanizmami.

Organizatorzy konkursu:

Nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Maz.  
Zasady uczestnictwa w konkursie:
Konkurs adresowany jest do uczniów klas 1-2 zainteresowanych najnowszą historią Polski.

Zakres tematyczny konkursu:

- cele działania Unii Europejskiej (UE), symbole;
- historia UE (deklaracja Schumana, traktat paryski, traktaty rzymskie, traktat z Maastricht, Amsterdamu, Nicei, Lizbony, układ z Schengen, pierwsze wybory do Parlamentu Europejskiego, Brexit);
- państwa członkowskie UE - stolice, języki, waluty, czas przystąpienia do UE;
- organizacja i działanie UE (Komisja Europejska, Parlament Europejski, Rada Europejska, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejski Bank Centralny, Trybunał Obrachunkowy, Komitet Regionów)
- Polacy w instytucjach UE;
- Wspólny Rynek;
- obywatelstwo UE;-
- przyczyny powstania NATO;
- państwa członkowskie;
- logo NATO;
- współczesne zadania i misje NATO;

Ocenie podlega zawartość merytoryczna odpowiedzi. Od oceny Komicji nie ma odwołania.
Komisja Konkursowa przyzna nagrody rzeczowe trzem laureatom, którzy otrzymają najlepsze wyniki.

KONKURS HISTORYCZNY DLA KLAS PIERWSZYCH „Tadeusz Kościuszko – patronem naszej szkoły”

Podtrzymując tradycję naszej szkoły, zachęcamy uczniów wszystkich klas pierwszych do wystawienia swoich reprezentacji w konkursie poświęconym postaci Tadeusza Kościuszki. Konkurs odbędzie się 9 października 2023r. o godzinie 7.45 w sali nr 26 i ma uświetnić obchody Dnia Patrona, którym będzie towarzyszyć ślubowanie klas I.

Organizatorami konkursu są nauczyciele historii: p. J. Kryszewska, p. Olga Górska i p. R. Kołczyński.

Cele konkursu:

- uświetnienie obchodów Dnia Patrona Szkoły połączonych z Dniem Edukacji Narodowej
- zachęcanie uczniów szkoły do pogłębiania wiedzy o jednej z najważniejszych bohaterów narodowych
- kultywowanie szkolnych tradycji związanych z patronem szkoły

Regulamin konkursu:

- konkurs będzie polegał na rozwiązaniu testu z zadaniami otwartymi i zamkniętymi; przewidziany czas na rozwiązanie to 45 minut
- w konkursie biorą udział trzyosobowe reprezentacje wszystkich klas pierwszych
- każda klasa wybiera we własnym zakresie (w porozumieniu z wychowawcą) jej skład osobowy
- rywalizacja będzie się odbywała się drużynowo i indywidualnie,
- będą przyznane nagrody dla 3 najlepszych osób
- równolegle będzie toczyła się także rywalizacja między klasami (sumowane będą punkty członków drużyny danej klasy); nagrodzona zostanie klasa, która zajmie I miejsce
- wszelkich informacji o konkursie udzielają organizatorzy

Źródła informacji:

http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Kosciuszko-Tadeusz-Andrzej-Bonawentura;3926440.html
http://zsp1.edu.pl/index.php/2014-02-02-09-56-54/patron-szkoly
https://www.youtube.com/watch?v=2x_oE-GjIqg

 
 

 

"Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat" - szkolny konkurs wiedzy o Polakach ratujących Żydów w czasie II wojny światowej, upamiętniający beatyfikację rodziny Ulmów.

W czasie II wojny światowej, większość Polaków zaabsorbowanych trudami życia codziennego w kraju pod okupacją niemiecką, pozostawała bierna wobec Zagłady. Niektórzy okazywali Żydom wrogość. Byli i tacy, którzy nieśli im pomoc. Ratujący działali w warunkach wyjątkowo trudnych - w całkowitej konspiracji, strachu przed Niemcami oraz własnym sąsiadem.

Cele konkursu:
- upowszechnienie wiedzy o dziedzictwie Rodziny Józefa i Wiktorii Ulmów oraz pamięci o Polakach ratujących osoby narodowości żydowskiej pod okupacją niemiecką w czasie II wojny światowej;
- poznawanie i popularyzowanie wiedzy o historii najnowszej Polski;
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za pamięć historyczną;
- kształtowanie postawy szacunku dla drugiego człowieka, współczucia, tolerancji wobec innych narodów, religii;
- motywowanie uczniów do rozwijania pasji historycznych.

Organizator konkursu:
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Maz.  

Zasady uczestnictwa w konkursie:
Konkurs adresowany jest do uczniów klas I, II, III i IV zainteresowanych historią najnowszą Polski.

Zakres tematyczny konkursu:
- struktura narodowościowa Polski przed wybuchem II wojny światowej;
- stosunki polsko - żydowskie w II Rzeczypospolitej;
- polityka okupanta niemieckiego wobec ludności polskiej i żydowskiej w czasie II wojny światowej;
- metody eksterminacji narodu żydowskiego stosowane przez okupanta niemieckiego;
- sposoby ratowania Żydów pod okupacją niemiecką;
- biografie Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej (ze szczególnym uwzględnieniem rodziny Ulmów);
- Żegota - Rada Pomocy Żydom;
- postawy Polaków wobec Żydów w czasie okupacji niemieckiej;
- Sprawiedliwi wśród Narodów Świata - wartości jakimi się kierowali.

Przebieg konkursu:
Konkurs odbędzie się 28.09.2023 r. w sali nr 110 . Przeprowadzony zostanie formie testu, zawierającego pytania otwarte oraz zamknięte, na których rozwiązanie przewidziano            45 minut.  Oceny odpowiedzi dokonuje Komisja Konkursowa składająca się z nauczycieli historii ZSP nr 1. Ocenie podlega zawartość merytoryczna odpowiedzi. Od oceny Komicji     nie ma odwołania.
Komisja Konkursowa przyzna nagrody rzeczowe trzem laureatom, którzy otrzymają najlepszy wynik.  

   https://naszahistoria.pl/zlozone-relacje-polskozydowskie-w-ii-rp/ar/10521562
   http://www.polska1918-89.pl/spoleczenstwo-ii-rzeczypospolitej,22.html
   https://sprawiedliwi.org.pl/pl/o-sprawiedliwych/zydzi-ukrywajacy-sie/zydzi-w-ukryciu
   https://przystanekhistoria.pl/pa2/tematy/holocaust/77966,Niemiecki-okupant-wobec-Zydow-w-latach-19391941.html
   https://zpe.gov.pl/a/eksterminacja-ludnosci-zydowskiej-przez-niemcy-na-okupowanych-ziemiach-polskich-podczas-ii-wojny-swiatowej/D15kvi0oP
   https://sprawiedliwi.org.pl/pl/o-sprawiedliwych/kim-sa-sprawiedliwi/pomoc-zydom-podczas-zaglady
   https://ipn.gov.pl/pl/narodowy-dzien-pamieci/140408,Polacy-ratujacy-Zydow-pod-okupacja-niemiecka-Jozef-i-Wiktoria-Ulmowie.html
   https://historia.org.pl/2018/02/03/polacy-nie-ratowali-zydow-poznaj-10-ws
  
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/140845,Historia-rodziny-Ulmow-dzien-w-ktorym-ich-zamordowano-zostal-ustanowiony-Narodow.htmltrzasajacych-historii-polakow-ktorzy-za-pomoc-zaplacili-ogromna-cene/
  https://ulmowie.pl/biografia/
  https://ciekawostkihistoryczne.pl/2022/11/21/historia-rodziny-ulmow/
  https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/174541,Rada-Pomocy-Zydom-Zegota-fenomen-w-okupowanej-Europie.html
  https://sprawiedliwi.org.pl/pl/o-sprawiedliwych/kim-sa-sprawiedliwi/postawy-polakow-wobec-zydow-podczas-zaglady
  https://sprawiedliwi.org.pl/pl/o-sprawiedliwych/kim-sa-sprawiedliwi/tytul-sprawiedliwego-wsrod-narodow-swiata

Biuletyn Informacji Publicznej
 
 

2023 technikum braz
2022 technikum braz

Projekty

logo zpodpisemUE 0609

25brygada
wat   logooscdr
CWKM logoopw logo
logo piony KM
 
EU flag Erasmus vect POS
 
CMI baner na stronę www
ecdl
  ose
 
sks   logo bezpieczna projekt
kulturabezp
 

Wywiadówki

20.09.2023 - kl. I
21.09.2023 - kl. II i kl. III
22.09.2023 - kl. lV i kl. V
16.11.2023 - kl. V
21.11.2023 - kl. IV

21.11.2023 - kl. l
23.11.2023 - kl. II i kl. III
20.12.2023 - kl. V
23.01.2024 - kl. II i kl. lII

24.01.2024 - kl. IV
25.01.2024 - kl. I
23.04.2024 - kl. I

24.04.2024 - kl. II i kl. lII
25.04.2024 - kl. IV

Dzwonki

1.    7.45   -  8.30
2.    8.35   -  9.20
3.    9.25   - 10.10
4.   10.20  - 11.05
5.   11.10  - 11.55
6.   12.15  - 13.00
7.   13.05  - 13.50
8.   13.55  - 14.40
9.   14.45  - 15.30
10. 15.35  - 16.20

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl


zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

 

Ochrona danych osobowych

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Iwona Poganowska

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

  
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk