Klasy wojskowe 2022

Początki klas wojskowych w ZSP 1

Klasy wojskowe w  Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim funkcjonują od 2014 roku w formie innowacji pedagogicznej na podstawie podpisanego porozumienia o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, a Jednostką Wojskową 4391 w Tomaszowie Mazowieckim zawartego w dniu 21 stycznia 2014 roku oraz podobnymi porozumieniami podpisanymi z Akademią Sztuki Wojennej w Warszawie z 17.02.2015, Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie z dnia 03.06.2014 oraz Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu z 24.06.2016. oraz wprowadzonego do programu nauczania "Minimum Programowym realizowanym w ramach innowacyjnych programów przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa oraz programów szkolenia członków organizacji pozarządowych wymaganych do podpisania porozumień z komendantem szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia". Realizacja programu nauczania uczniów klas wojskowych odbywała się w wymiarze dotychczas przyjętym zarówno przez szkołę jak i przez organ prowadzący – 3 godzin tygodniowo. Trzy godziny tygodniowo przez cztery lata, dawały pełną możliwość przygotowania młodzieży do dalszego kształcenia nie tylko na uczelniach wyższych wojskowych, ale również w korpusie podoficerskim i szeregowych zawodowych, a także służbie w Narodowych Siłach Rezerwowych i tworzonej Obronie Terytorialnej.

Cyklicznie po zakończeniu roku szkolnego uczniowie klas wojskowych biorą udział w praktycznych zajęciach szkoleniowych z udziałem instruktorów Jednostki Wojskowej 4391, stanowiących niezbędną część programu realizowanego przez młodzież klas wojskowych.

001  002

W ramach współpracy z Wojskową Akademią Techniczną uczniowie mają możliwość  uczestniczenia w wykładach, warsztatach i spotkaniach prowadzonych przez wykładowców
z tej uczelni w naszej szkole oraz uczestnictwa w tych zajęciach w uczelni. Kadeci corocznie uczestniczą również w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym im. gen. Sylwestra Kaliskiego. Akademia Sztuki Wojennej poza wykładami i spotkaniami z młodzieżą wsparła nas doposażając  klasę wojskową w 30 kompletów używanych kurtek polowych, spodni i bluzy wzór 93. Akademia Sztuki Wojennej ponadto umożliwiła naszym kadetom nieodpłatne zdawanie egzaminu z języka angielskiego Stanag poziom 2.

003  004

 

Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe

Z dniem 1 września 2017 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim został uruchomiony program pilotażowy Ministerstwa Obrony Narodowej
dla szkół prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych, który miał na celu wsparcie wytypowanych placówek oświatowych w zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP szkolenia wojskowego. Program miał formę zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym także szkolenia poligonowego. Łącznie to 185 godzin lekcyjnych z przedmiotu „Edukacja wojskowa” realizowanych w formie innowacji pedagogicznej. Zajęcia odbywają się przy wsparciu jednostek wojskowych i instytucji podległych MON, w naszym przypadku przy wsparciu instruktorów z 7 batalionu  kawalerii powietrznej.

005

W pilotażowej edycji programu wzięło udział 57 szkół wytypowanych przez Biuro do Spraw Proobronnych. Zakwalifikowane do programu szkoły, do których zalicza się nasza szkoła, realizowały jednolity i kompleksowy program nauczania.

Absolwenci szkół biorący udział w projekcie mogli liczyć na: odbycie skróconego, poligonowego szkolenia przygotowawczego dla ochotników, kończącego się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy; pierwszeństwo w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej; przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach (dodatkowe punkty podczas procesu rekrutacji); stałe konsultacje (już w toku realizacji programu) przedstawicieli Wojskowych Komend Uzupełnień w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.

W programie MON uczestniczymy cyklicznie 2017 roku (od jego I edycji) do dziś. Obecnie nasza szkoła została zakwalifikowana do 4 edycji, programu Ministerstwa Obrony Narodowej prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych.

006  008

 016

Oddziały Przygotowania Wojskowego.

Od września 2020/2021 uruchomiona została w naszej szkole klasa o profilu technik-mechatronik z oddziałem przygotowania wojskowego pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej. W oddziałach realizowane jest szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego, w formie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a jego program określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego. Program realizowany jest przez szkołę, w części teoretycznej, oraz przez patronacką jednostkę wojskową, w części praktycznej. Szkolenie kończyć będzie 50-godzinny obóz szkoleniowy, przeprowadzany na początku ostatniego roku nauki. Uczeń w wyniku realizacji programu szkolenia powinien posiąść między innymi wiedzę o podstawowych uwarunkowaniach służby wojskowej, z wybranych zagadnień regulaminów ogólnego, musztry, ceremoniału wojskowego, z podstaw wychowania wojskowego jak również z podstaw szkolenia bojowego, w tym taktyki, szkolenia strzeleckiego, rozpoznania wojskowego, szkolenia inżynieryjno-saperskiego.

007  010

Oferta szkoły:

Nasza szkoła, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na nowe formy kształcenia, łącząc możliwości poznania specyfiki i zdobycia ciekawego zawodu, jakim jest zawód żołnierza, z jednoczesnym wychowaniem młodzieży w duchu patriotyzmu, połączonym z kształceniem postaw obywatelskich, pragnie stworzyć możliwość podjęcia nauki w oddziale przygotowania wojskowego.

Podjęcie nauki w takiej klasie uwarunkowane byłoby nie tylko samymi chęciami, ale przede wszystkim:

– wynikami egzaminu ośmioklasisty,
– wynikami osiągniętymi podczas sprawdzianu z wychowania fizycznego w myśl zasady – sprawni jak żołnierze,
– rozmowy kwalifikacyjnej,
– zaświadczenia o stanie zdrowia.

009  011

Kandydaci do klasy wojskowej zwiększaliby swoje szanse poprzez punkty dodatkowe za osiągnięcia, takie jak:

– ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
– udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych,
– osiągnięcia sportowe i artystyczne,
– ocenę wzorową z zachowania na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
 

012  015

Nauka w klasie wojskowej, oprócz uzyskania matury i właściwego poziomu wiedzy, stwarzałaby szansę zdrowej rywalizacji. Uczniowie nabędą wiedzę, umiejętności i postawy, które stanowić będą zasadniczy składnik kwalifikacji zawodowych, stanowiących główny warunek realizacji zadań zawodowych oraz będą stanowiły podbudowę do podjęcia pracy w szeregach wojska lub kontynuacji nauki w szkołach wojskowych lub cywilnych.

Przygotowanie ogólnokształcące, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów ścisłych, da gwarancję bezproblemowego wejścia ucznia klasy wojskowej, podejmującego pracę w wojsku, w środowisko nowoczesnych technologii stosowanych we współczesnej wojskowości.

Ofertę podjęcia nauki w tej klasie kierujemy zarówno do chłopców, jak i dziewcząt.

013  014

Wymienione założenia i cele, które pragniemy osiągnąć realizowane będą poprzez wprowadzenie dodatkowego modułu nauczania, jakim będzie przygotowanie wojskowe. W ramach przygotowania wojskowego uczniowie zostaną zapoznani ze specyfiką zawodu żołnierza, historią wojskowości i zagadnieniami bezpieczeństwa narodowego.

Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonego oficera 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, posiadającego odpowiednie wykształcenie i przygotowanie pedagogiczne, oraz instruktorów 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, na podstawie podpisanego porozumienia o współpracy między Jednostką Wojskową 4391 – 7 Dywizjonem Ułanów Lubelskich w Tomaszowie Mazowieckim a Zespołem Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim oraz planem współpracy w/w jednostki wojskowej z ZSP Nr 1, co dodatkowo podniesie ich poziom, a także prestiż wśród pozostałych uczniów naszej szkoły.

Uczniowie klasy wojskowej będą umundurowani, co w zdecydowany sposób wpłynie na ich rozpoznawalność, jak również zdyscyplinowanie, karność, odpowiedzialność oraz kształtowanie cech takich jak: zespołowość, przestrzeganie regulaminów, solidarność, dbałość o wygląd zewnętrzny i poszanowanie dla symboli narodowych poprzez kształcenie postaw społecznych oraz zasady zachowania w mundurze.

 017  018 

Uczniowie zobowiązani będą nosić mundury w dniu, w którym prowadzone będzie na terenie szkoły szkolenia wojskowe, jak również podczas zajęć odbywanych na terenie jednostki wojskowej, w czasie uroczystości szkolnych, obozów i wyjazdów na wycieczki szkoleniowe oraz uroczystości patriotyczno-religijnych organizowanych zarówno w szkole, jak i poza nią z udziałem młodzieży szkolnej.

Szkolenie wojskowe odbywać się będzie raz w tygodniu w wymiarze trzech (3h) godzin na terenie szkoły oraz zgodnie z planem szkolenia na terenie jednostki wojskowej.

plakat

Cele programu szkolenia realizowanego w OPW

Cele ogólne:

1.    kształtowanie postaw obronnych i patriotycznych młodzieży oraz wzmacnianie szacunku do symboli narodowych i wojskowych, historii i tradycji orężnych SZRP;
2.    zdobycie wiedzy o organizacji i funkcjonowaniu SZRP oraz przygotowanie uczniów do pełnienia różnych rodzajów służby wojskowej (zawodowej, terytorialnej, kandydackiej oraz w rezerwach osobowych);
3.    kształtowanie kompetencji przydatnych w służbie wojskowej oraz zdolności obronnych.

Ponadto realizacja programu szkolenia jest ukierunkowana na:

– promocję obronności i SZRP;
– wspieranie systemu odbudowy rezerw osobowych SZRP;
– upowszechnienie wiedzy z zakresu zagadnień obronno-ochronnych oraz umiejętności racjonalnego zachowania w obliczu zagrożeń militarnych i niemilitarnych (np. klęsk żywiołowych);
– przygotowanie młodzieży do świadomego i efektywnego uczestnictwa w przedsięwzięciach obronnych państwa.

W ramach kształcenia ogólnokształcącego pragniemy położyć nacisk na rozwijanie takich kompetencji kluczowych dla zawodu żołnierza jak:

– języki obce,
– matematyka,
– fizyka,
– wychowanie fizyczne.

Po ukończeniu szkoły, nasi uczniowie przygotowani będą, poza wiedzą ogólną, do testów sprawnościowych i językowych na uczelniach wojskowych oraz będą posiadać odpowiednio wysoki poziom wiedzy i umiejętności ogólnowojskowych, znajomości zasad musztry i żołnierskiego zachowania oraz wiedzy specjalistycznej, który w sposób szczególny predysponował ich będzie do zdobycia zawodu żołnierza.

019

                       020

Biuletyn Informacji Publicznej
 
 

2023 technikum braz
2022 technikum braz

Projekty

logo zpodpisemUE 0609

25brygada
wat   logooscdr
CWKM logoopw logo
logo piony KM
 
EU flag Erasmus vect POS
 
CMI baner na stronę www
ecdl
  ose
 
sks   logo bezpieczna projekt
kulturabezp
 

Wywiadówki

20.09.2023 - kl. I
21.09.2023 - kl. II i kl. III
22.09.2023 - kl. lV i kl. V
16.11.2023 - kl. V
21.11.2023 - kl. IV

21.11.2023 - kl. l
23.11.2023 - kl. II i kl. III
20.12.2023 - kl. V
23.01.2024 - kl. II i kl. lII

24.01.2024 - kl. IV
25.01.2024 - kl. I
23.04.2024 - kl. I

24.04.2024 - kl. II i kl. lII
25.04.2024 - kl. IV

Dzwonki

1.    7.45   -  8.30
2.    8.35   -  9.20
3.    9.25   - 10.10
4.   10.20  - 11.05
5.   11.10  - 11.55
6.   12.15  - 13.00
7.   13.05  - 13.50
8.   13.55  - 14.40
9.   14.45  - 15.30
10. 15.35  - 16.20

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl


zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

 

Ochrona danych osobowych

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Iwona Poganowska

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

  
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk