Technik mechatronik 2016

Technik mechatronik to zawód wiążący wiele dziedzin techniki takich jak: elektronika, mechanika, informatyka i automatyka. Kandydat do zawodu powi­nien więc inte­re­sować się zagad­nie­niami ogól­no­tech­nicz­nymi i przed­mio­tami ścisłymi oraz informatyką. Według prognoz specjalistów zajmujących się badaniem rynku pracy, mechatronicy stanowią grupę „zawodów przyszłości”, które dają szanse na szybkie zatrudnienie.

Mecha­tronik to osoba, która umie projek­tować, konstruować, programować, obsłu­giwać, diagnozować i naprawiać nowo­czesne urzą­dzenia i linie produk­cyjne. Potrafi łączyć umie­jęt­ności wielu dzie­dzin nauki, bo tego wymaga nowo­czesny prze­mysł. Mecha­tronik może pracować zarówno w małej, jak i w dużej firmie, która prowadzi montaż i rozruch nowo­cze­snych urzą­dzeń tech­nicz­nych. Może to być prze­mysł spożywczy, ener­getyczny, samo­cho­dowy, budow­nictwo, medy­cyna lub ochrona środowiska.

 

 

 

Mechatronika jest synergią różnych dziedzin techniki.

 

Technik mechatronik posiada wiedzę z zakresu:

 • montażu elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych,
 • montażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych,   
 • montażu elementów, podzespołów i zespołów elektrycznych i elektronicznych,
 • rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • obsługi urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • projektowanie urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

 

    

 

    

Podczas całego cyklu kształcenia uczący się osiągnie efekty kształcenia stanowiące podstawę uzyskania następujących kwalifikacji zawodowych:

 1. E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
 2. E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
 3. E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
   
 

    

Do typowych zadań zawodowych technika mechatronika należą między innymi:

 • projek­to­wanie i konstru­owanie urzą­dzeń z wyko­rzy­sta­niem technik komputerowych,
 • obsługa i progra­mo­wanie robotów przemysłowych,
 • auto­ma­tyka i obsługa urzą­dzeń współ­cze­snych linii produk­cyj­nych i montażowych,
 • projek­to­wanie i serwis układów stero­wania urzą­dzeń i systemów mechatronicznych,
 • diagno­styka i naprawa urzą­dzeń z zasto­so­wa­niem nowo­cze­snych urzą­dzeń pomiarowych,
 • montaż i demontaż urzą­dzeń i systemów mechatronicznych.
   

 

  

Ukończenie szkoły w zawodzie technik mechatronik stanowi solidną podbudowę do rozpoczęcia studiów na politechnikach, które kształcą inżynierów mechatroników, mechaników, elektryków, elektroników, informatyków i automatyków.

   

 phoca thumb l 08

 

 

 

 

 

 

 

 09

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl